Τα τριάντα σημεία The Thirty Points Compr ehending the Global Dictatorship of the International Banking

Γεια σου, αγάπηζωή

Μηχανική μετάφραση στα Ελληνικά που περιλαμβάνονται.

Ελπίζω ότι εσείς θα μοιραστώ αυτό με τους συμπατριώτες σας στην Ελλάδα.

The Thirty Points October 13, 2018

1. The incomes of the households who produce the goods and services in a country are always too small to purchase what they produce.

2. The automatic deficiency of household purchasing-power results from the added and unnecessary burden of crippling debt service payments inevitable in a national economy that operates with an all-borrowed money supply.

3. The unnecessary borrowing of the entire money supply causes all of the general misery of a failing middle class and failing institutions of a country.

3. Resources are ample and the people are capable of producing an abundant and fulfilling life, were it not for the unnecessary burden of requiring financial credit for every business undertaking, and hence of the faulty system which provides this credit and makes it necessary.

4. The flow of national production is subject to fluctuations, inflationary lending-spike booms and deflationary depressions deflation because there is a continuous, though fluctuating, supply of fresh money in the form of bank-created credit.

5. Because an industrial economy is dependent on that supply of fresh money it in this way, governed by banking policy.

6. An economy with an all borrowed money supply is governed by banking policy that aims to maximize the public’s burden of debt-service obligations, that is to maximize the deficiency of purchasing power in the public’s hands to reward themselves with the fruits of their own production.

7. In other words, credit policy is governed entirely by financial considerations and not by national business success considerations or general household standard-of-living considerations.

8. The inevitable condition of an economy with an all-borrowed money supply is excessive purchasing power diminution owing to interest drain resulting in all of the components of a deflationary spiral — falling sales, falling demand, falling retail sales, falling production, reduced wages, profits and employment; default, bankruptcy, lower tax revenues for government — and a great transfer of assets from the borrowing public to the dealers in debt.

9. When the public does not have the income to buy what they themselves have produced, corporations seek to sell the unsold surplus abroad. This becomes a chronic need of “Big Business” and is the basis of imperialism, looking for foreign buyers to go in debt to raise the sales of the corporations that cannot sell all of their products at home. When nations compete in dumping surplus on other countries to make up for the deficiency of domestic purchasing power, the result is war. The all-borrowed national money supply leads nations to war with other nations that borrow their money supplies.

10. The deficiency in purchasing-power is cumulative, and reflected in an ever-mounting indebtedness, an indebtedness which can never be repaid, but which forms a continuously growing burden in the form of debt-charges, both industrial and governmental.

11. The commercial banks of a nation, work on almost mechanical principles. They do create and advance credit to their customers; but the extent to which they can do this depends on their cash position, their reserve holdings and the reserve requirement set by the central bank according to a definite central bank policy.
12. The central bank is far more autonomous; it is, in fact, the specific function of the central bank to govern the credit policy of the whole nation. The credit created by the central bank is treated as cash by the trading banks.

13. In the days of the Gold Standard, the central bank’s credit policy was related to its holdings of gold.

14. Since the rate at which new money is required is greater than the rate at which gold is mined; and since money is advanced at interest as a loan to industry, it is obvious that the gold must come into the possession of the lending institutions, the banks. Lending at interest means that more money must be repaid than is lent. This is, in fact, the first stage of the process by which the system becomes virtual owner of industry. So we have the position that the theoretical basis of the credit system, gold, which has become the property of the banking system, is insufficient; some substitute must be found, having the international properties of gold.

15. This is the situation which culminated in the formation of the Bank of International Settlements before World War II, and the International Monetary Fund and World Bank after it. These three, which are different aspects of one thing, constitute a Central Bank for central banks, and allow a world credit policy to be imposed on national central banks. That is to say, the loans—credit—advanced by the World Bank will be cash for central banks, entirely independent of gold.

16. Individual commercial banks are integrated into a system control of which resides at the apex, control which is extra-national. Since industry, and governments, are dependent on credit policy, it is clear that this extra-national apex controls the fundamental policy of both.

17. Individuals in control of the apex of the world banking system are in control of the overall policy of the world

18. This system does not remove the problem of insufficient purchasing power within a nation to buy its own products and the tendency to war which this engenders. Big wars are orchestrated by those in control at the apex.

19. The enormous expansion of credit required to finance the expansion of output for war necessitated extra-financial “controls”. But war is only an acceleration of the normal processes of finance.

20. The individuals at the apex may have a policy of contracting credit, the immediate objective of this being to reduce the lending and effect a deflationary spiral.

21. The individuals at the apex gain in financial and real wealth in a deflationary spiral, even as real economies suffer tremendous loss and hardship.

22. It is the general over-riding policy of the individuals at the apex is to secure and maintain the predominance of the banking system; and this means the power of those ultimately in control to impose policy on — to dictate to — the industry and governments of the world.

23. The banking system is, in fact, a system of world government.

24. The individuals at the apex of the banking system are the leaders of the banking families that are responsible for the creation of this system which began with the chartering of the Bank of England in 1694 and was brought under the control of the Rothschild family and allied Jewish banking families late in the 18th Century. The Jews at the Apex of the world banking system refer to their interests as “internationalism.”

25. The citizens of nations who become aware of the international banking system and of the harm it does to them, seek to assert control over their own nations and governments. Their movements in this direction have many names, including populism, nationalism, national socialism.

26. Communism is not a movement opposed to the Jewish interests at the apex of international finance.

27. Communism is an instrument devised by those at the apex of banking power, to mislead people away from populism and nationalism and into a class struggle to overthrow government’s with populist and pro-national economy tendencies, namely the middle-classes, the bourgeoise, the “reactionary right”. The bankers at the apex have murdered millions of their enemies using revolutionary and always subversive communism.

28. The world government of the banking system consitutes a form of world dictatorship with policies designed to secure the dominance of an international medium of monetary exchange; to maintain the administered monopoly pricing of money throught a world of nations that each must borrow its entire money supply. ; and to direct and facilitate a banking policy of promoting centralisation in every sphere: the amalgamation of businesses into corporation conglomerates or cartels, the union of autonomous political areas into federations, the strengthening of centralized government at the expense of its constituent parts; and the organisation of populations into groups lacking self-government and easily manipulated by hired agents and agitators — trade unions, women, “minorities” and the “federalisation” of these by a political party that exists merely to own their political voices and apply them to the purposes of banker policy.

29. Many are deceived into thinking that they are heading toward reforms that will help them, not realizing that socialism they are promised is the same tyranny with the same individuals at the apex of power as before.

30. The socialists destroy the populists, not knowing how they harm their own best interests. Socialism” is a political technique to reconcile public opinion to the final stages of the construction of monopoly. Socialism is centralisation, the policy of the bankers, the conscious intention of the individuals at the apex of banking power seeking private ownership of the entire world and control of everyone in it.

Yakima, Washington
October 13, 2018.

Production, Distribution, Purchasing Power, Banking, Debt, War & the Social Credit Dividend

Τα τριάντα σημεία 13 Οκτωβρίου 2018

1. τα εισοδήματα των νοικοκυριών που παράγουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες σε μια χώρα είναι πάντα πολύ μικρή για να αγοράσει ό, τι παράγουν.

2. η αυτόματη ανεπάρκεια οικιακές μονάδες αγοραστικής δύναμης οδηγεί από την πρόσθετη και περιττή επιβάρυνση της δολοφονικής αποπληρωμές χρέους αναπόφευκτα σε μια εθνική οικονομία που λειτουργεί με παροχή όλα-δανειστεί χρήματα.

3. το περιττό δανεισμό το σύνολο ανεφοδιασμός χρημάτων προκαλεί όλες τη γενική δυστυχία μιας μέσης τάξης παραλείποντας και παραλείποντας ιδρύματα της χώρας.

3. πόροι είναι άφθονες και οι άνθρωποι είναι ικανοί να παράγουν μια άφθονη και εκπληρώνοντας ζωή, αν δεν ήταν για τα περιττά βάρη απαιτούν χρηματοδοτική πίστωση για κάθε επιχείρηση, και ως εκ τούτου από το ελαττωματικό σύστημα που παρέχει αυτή η πίστωση και καθιστά είναι απαραίτητο.

4. η ροή της εθνικής παραγωγής υπόκειται σε διακυμάνσεις, πληθωριστικές δανεισμού-ακίδα φράγματα και αποπληθωρισμού αποπληθωριστικές καταθλίψεις επειδή υπάρχει μια συνεχή, αν και διακυμάνσεις, προμήθεια φρέσκα χρήματα υπό μορφή πίστωσης που δημιουργείται Τράπεζα.

5. γιατί μια βιομηχανική οικονομία εξαρτάται που προμηθεύει φρέσκα χρήματα με αυτόν τον τρόπο, που διέπεται από την τραπεζική πολιτική.

6. μια οικονομία με όλα τα δανεισμένα χρήματα παροχή διέπεται από τραπεζική πολιτική που στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινού βάρος χρέους υπηρεσιών υποχρεώσεων, που είναι να μεγιστοποιήσουμε την ανεπάρκεια της αγοραστικής δύναμης στα χέρια του κοινού να ανταμείψει τον εαυτό τους με τους καρπούς του δικής τους παραγωγής.

7. με άλλα λόγια, πιστωτική πολιτική διέπεται εξ ολοκλήρου από οικονομικές μέριμνες και όχι από εθνική επιχειρηματική επιτυχία εκτιμήσεις ή γενικα οικιακής πρότυπο ζωής.

8. η αναπόφευκτη προϋπόθεση της οικονομίας με ένα all-δανείστηκε προσφοράς χρήματος είναι υπερβολική αγοραστική δύναμη υποβάθμιση λόγω ενδιαφέροντος αποστράγγισης με αποτέλεσμα όλα τα στοιχεία του μια αποπληθωριστική έλικα–πτώση πωλήσεων, μείωση της ζήτησης, πτώση λιανικών πωλήσεων, που υπάγονται παραγωγής, μείωση μισθών, τα κέρδη και την απασχόληση· προεπιλογή, πτώχευση, χαμηλότερα φορολογικά έσοδα για την κυβέρνηση–και μια μεγάλη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από το δημόσιο δανεισμό σε εμπόρους του χρέους.

9. When the public does not have the income to buy what they themselves have produced, corporations seek to sell the unsold surplus abroad. This becomes a chronic need of “Big Business” and is the basis of imperialism, looking for foreign buyers to go in debt to raise the sales of the corporations that cannot sell all of their products at home. When nations compete in dumping surplus on other countries to make up for the deficiency of domestic purchasing power, the result is war. The all-borrowed national money supply leads nations to war with other nations that borrow their money supplies.

10. The deficiency in purchasing-power is cumulative, and reflected in an ever-mounting indebtedness, an indebtedness which can never be repaid, but which forms a continuously growing burden in the form of debt-charges, both industrial and governmental.

11. οι εμπορικές τράπεζες ενός έθνους, λειτουργεί σε σχεδόν μηχανικές αρχές. Δημιουργούν και εκ των προτέρων πίστωσης στους πελάτες τους· αλλά στο βαθμό που μπορούν να κάνουν αυτό εξαρτάται από την θέση τους μετρητά, τα τηρούμενα αποθεματικά τους και την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με μια πολιτική συγκεκριμένη Κεντρική Τράπεζα.

12. η Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ πιο αυτόνομη? είναι, στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας να διέπουν την πιστωτική πολιτική της ολόκληρο το έθνος. Η πίστωση που δημιουργήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζεται ως μετρητά από τις εμπορικές τράπεζες.

13. κατά τις ημέρες των χρυσών προτύπων, πιστωτική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας ήταν συνδεδεμένη με τις εκμεταλλεύσεις του χρυσού.

14. δεδομένου ότι ο ρυθμός με τον οποίο νέα χρήματα απαιτείται είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό στο οποίο χρυσό εξορύσσεται? και δεδομένου ότι τα χρήματα είναι προηγμένη ενδιαφέρον ως δάνειο στη βιομηχανία, είναι προφανές ότι ο χρυσός πρέπει να περιέλθει στην κατοχή του τα δανειοδοτικά ιδρύματα, οι τράπεζες. Δάνεια με επιτόκιο σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα πρέπει να επιστραφούν από ό, τι είναι παραχωρήσώντας. Αυτό είναι, στην πραγματικότητα, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας με την οποία το σύστημα γίνεται εικονικό ιδιοκτήτης της βιομηχανίας. Έτσι έχουμε την θέση ότι η θεωρητική βάση του πιστωτικού συστήματος, το χρυσό, το οποίο έχει γίνει η ιδιότητα του τραπεζικού συστήματος, είναι ανεπαρκής, πρέπει να βρεθεί κάποιο υποκατάστατο, αφού οι διεθνείς ιδιότητες του χρυσού.

15. αυτή είναι η κατάσταση που κορυφώθηκαν με το σχηματισμό της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα μετά από αυτό. Αυτά τα τρία, που είναι διαφορετικές πτυχές του ένα πράγμα, συνιστούν μια κεντρική τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες, και επιτρέπουν μια παγκόσμια πιστωτική πολιτική πρέπει να επιβληθούν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Δηλαδή, τα δάνεια — πιστωτική — από την Παγκόσμια Τράπεζα για προχωρημένους θα είναι μετρητά για τις κεντρικές τράπεζες, εντελώς ανεξάρτητες από χρυσό.

16. επιμέρους εμπορικές τράπεζες έχουν ενσωματωθεί ένα σύστημα ελέγχου που βρίσκεται στην κορυφή, τον έλεγχο που είναι υπερεθνικού. Δεδομένου ότι η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις, εξαρτώνται από την πιστωτική πολιτική, είναι σαφές ότι αυτό υπερεθνικού apex ελέγχει την θεμελιώδη πολιτική των δύο.

17. τα άτομα στον έλεγχο του στην κορυφή του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος είναι στον έλεγχο της γενικής πολιτικής του κόσμου

18. το σύστημα αυτό δεν καταργεί το πρόβλημα της ανεπαρκούς αγοραστική δύναμη μέσα σε ένα έθνος για να αγοράσω τα δικά του προϊόντα και την τάση να πόλεμο που αυτό γεννά. Μεγάλοι πόλεμοι που ενορχηστρώθηκε από αυτούς που ελέγχουν στην κορυφή.

19. η τεράστια εξάπλωση της πίστωσης που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της επέκτασης της εξόδου για πόλεμο απαιτούσε εξαιρετικά οικονομικό «ελέγχους». Αλλά ο πόλεμος είναι μόνο μια επιτάχυνση των κανονικών διαδικασιών χρηματοδότησης.

20. τα άτομα στην κορυφή μπορεί να έχουν μια πολιτική σύναψης συμβάσεων πίστωσης, ο άμεσος στόχος αυτού είναι να μειώσουν το δανεισμό και να επηρεάσει μια αποπληθωριστική έλικα.

21. τα άτομα στην κορυφή κέρδος σε οικονομικά και πραγματικό πλούτο σε μια αποπληθωριστική έλικα, ακόμη και ως πραγματικές οικονομίες υποφέρουν από τεράστια απώλεια και κακουχίες.

22. είναι η πολιτική γενικά αντέχουν στην καταπλάκωση των προσώπων στην κορυφή είναι να εξασφαλίσει και να διατηρήσει την υπεροχή του το τραπεζικό σύστημα? και αυτό σημαίνει ότι η δύναμη εκείνων τελικά τον έλεγχο να επιβάλει πολιτική–να υπαγορεύουμε στους–η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις του κόσμου.

23. το τραπεζικό σύστημα είναι, στην πραγματικότητα, ένα σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης.

25. οι πολίτες των Εθνών που γίνει επίγνωση του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και της βλάβης που κάνει τους, επιδιώκουν να διεκδικήσει έλεγχο δικά τους έθνη και τις κυβερνήσεις. Τους κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχουν πολλά ονόματα, συμπεριλαμβανομένων λαϊκισμό, εθνικισμός, Εθνικός σοσιαλισμός.

26. ο κομμουνισμός δεν είναι ένα κίνημα που σε αντίθεση με το εβραϊκών συμφερόντων στην κορυφή της διεθνούς χρηματοδότησης.

27. ο κομμουνισμός είναι ένα μέσο που επινοήθηκαν από εκείνους στην κορυφή της τραπεζικής δύναμη, για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους μακριά από το λαϊκισμό και τον εθνικισμό και σε μια ταξική πάλη για την ανατροπή της κυβέρνησης με το λαϊκισμό και τις τάσεις υπέρ-εθνική οικονομία, δηλαδή της μεσαίας τάξης., το κερδιθεί, το «αντιδραστικό δικαίωμα». Οι τραπεζίτες στην κορυφή δολοφόνησαν εκατομμύρια τους εχθρούς χρησιμοποιώντας το επαναστατικό και ανατρεπτικό πάντα τον κομμουνισμό.

28. η παγκόσμια κυβέρνηση του τραπεζικού συστήματος συγκαταλέγεται μια μορφή σύγχρονης δικτατορίας του κόσμου με τις πολιτικές που αποσκοπούν να διασφαλίσουν την κυριαρχία της ένα διεθνές μέσον νομισματική ανταλλαγή πληροφοριών· να διατηρηθεί η τιμολόγηση χορηγείται μονοπώλιο της σκέψης χρήματα έναν κόσμο των Εθνών ότι κάθε πρέπει να δανειστούν το ολόκληρο χρήμα εφοδιασμού. ; και να κατευθύνει και να διευκολύνει μια τραπεζική πολιτική προώθησης συγκέντρωση σε κάθε τομέα: τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σε ομίλους εταιριών ή καρτέλ, η Ένωση των αυτόνομων περιοχών πολιτικών στις ομοσπονδίες, η ενίσχυση της Κεντρικής κυβέρνηση σε βάρος τα συστατικά της μέρη? και την οργάνωση του πληθυσμού σε ομάδες λείπει αυτοδιοίκησης και εύκολα χειραγωγείται από μισθωμένο πράκτορες και αναδευτήρες–συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι γυναίκες, «μειονότητες» και την «ομοσπονδιοποίηση» των στοιχείων αυτών από ένα πολιτικό κόμμα που υπάρχει μόνο με τις δικές τους πολιτικές φωνές και τους ισχύουν για τους σκοπούς της πολιτικής τραπεζίτης.
29. πολλοί εξαπατώνται να πιστέψουν ότι οδεύουμε προς μεταρρυθμίσεις που θα τους βοηθήσει, δεν συνειδητοποιούν ότι ο σοσιαλισμός τους υπόσχονται είναι την ίδια την τυραννία με τα ίδια πρόσωπα στην κορυφή της εξουσίας ως πριν.

30. Οι σοσιαλιστές καταστρέφουν οι λαϊκιστές, μην ξέροντας πώς μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά τους καλύτερα. Σοσιαλισμός» είναι μια πολιτική τεχνική να συμβιβάσει την κοινή γνώμη στα τελικά στάδια της κατασκευής του μονοπωλίου. Ο σοσιαλισμός είναι συγκεντρωτισμός, η πολιτική των τραπεζιτών, η συνειδητή πρόθεση των ατόμων στην κορυφή της τραπεζικής ισχύος αναζητώντας ιδιωτικής ιδιοκτησίας από ολόκληρο τον κόσμο και τον έλεγχο του καθενός σε αυτό.

.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Fed is perpetrating a legal-but-soon-to-be-very-painful swindle.

Current Fed Policy. The Fed is perpetrating a legal-but-soon-to-be-very-painful swindle.

by Dick Eastman

Fed wants to unwind (sell off) securitized mortgages on its balance sheet from its present balance sheet of $2.5 trillion in treasuries and $1.8 trillion in mortgage-backed securities. The Fed will begin selling these on the bonds market, which is also the loanable funds market for the real economy in a system where the entire real economy’s money supply is money borrowed at compound interest on the loanable funds market. The Fed euphemism for the higher nominal interest rates that will result is “normalizing the federal funds interest rate” which means raising the rate at which banks lend to banks to keep each other from being caught with less then the legal requirement of reserves to cover their loans outstanding. This is what happens, the Fed dumps its portfolio of securitized-mortgages on the market — the market for interest income if you are on the supply side (supplying money and buying interest income) , the market for loanable funds if you are on the demand side (borrowing money and supplying your IOU promise to pay principal and interest over time.) This increase in supply of interest-paying bonds drains off the money of people seeking to buy an interest stream, drains it so that there is lest loanable-money offered to the business, household and government sectors — and so these sectors must bid higher to get any share of the loanable-funds left over after the Fed’s sale of its securitized-mortgages that it bought from banks when borrowers were crippled by deflation and were moving into default by the millions as deflation of money supply made incomes shrink to the point where household budgets and business budgets, so carefully planned before the deflation, no longer were sufficient to keep up payments. So the Fed’s sale to the people wanting to buy borrowers’ IOU’s will force borrowers in the economy to pay more interest. What is the effect of higher interest? It means that all enterprise undertaken on borrowed money — remember, the entire national money supply is borrowed money — will require a bigger interest tribute to be paid to lenders, which means more drain of money to the economy (more deflation!) from the economy as interest is paid. Notice, that the stream coming in — the loans — is always smaller than the total stream of interest and principal that goes back to the international lenders. This is a monstrous unnecessary burden on everyone earning their income from the real economy (including the income-taxing government). And why is this permitted and how is it justified? Because the goal of the Fed is to fight inflation. Outrageous. Especially when a populist government would be providing a paper money supply for free, as simple necessary infrastructure that government provides the economy as a public utility. And there is something else just as outrageous. The Fed has two goals. To keep up employment whey they interpret as meaning to keep up the Gross Domestic Product. BUT THE DEFLATIONARY POLICY OF THE FED “WINDING DOWN ITS BALANCE SHEET” (DUMPING THE SECURITIZED-MORTGAGES IT BOUGHT FROM BANKS FOLLOWING THE DEFAULT CRISIS WHICH THE FED CAUSED WHEN IT SHRUNK THE MONEY SUPPLY IN QUARTERS LEADING UP TO THE DEFAULT CRISIS OF 2008) — AS I WAS SAYING THE CONSEQUENCE OF THE DUMPING WILL BE TO CUT THE AMOUNT OF MONEY AVAILABLE FOR THE REAL ECONOMY — WHICH OF COURSE WOULD HAVE TO MEAN MORE FIRINGS AND FEWER HIREINGS BY FIRMS WITH FEWER SALES DUE TO LESS MONEY IN CIRCULATION. SO HOW DOES THE FED JUSTIFY IGNORING UNEMPLOYMENT? THEY JUSTIFY IT BY INSISTING THAT THE ONLY WAY TO REDUCE UNEMPLOYMENT AND INCREASE GDP IS NOT FOR THE FED TO STOP THE BOND DUMPING BUT RATHER TO “CUT ENTITLEMENTS” BY WHICH THEY MEAN FOR GOVERNMENT TO DIVERT MONEY FROM THE SICK, THE UNEMPLOYED, EDUCATION, FIRE DEPARTMENTS, VETERANS BENEFITS, FOOD INSPECTION — TO NOT INCREASE THEM WITH THE NEED AND TO SHRINK OR ELIMINATE THEM SO THAT WHAT? THEY WANT GOVERNMENT TO SHRINK ENTITLEMENTS SO THAT MONEY WILL SPEND LESS TIME IN THE REAL ECONOMY LOOP AND MORE TIME IN THE FINANCIAL LOOP, MEANING MORE MONEY FOR BIG FINANCE. DO YOU DOUBT THIS? AS THEY SEE IT, ENTITLEMENTS SUCK UP MONEY THAT COULD BE USED TO ENTICE INTERNATIONAL LENDERS TO LOOK TO AMERICA FOR DOING THEIR USURY. HERE IS WHAT ALAN GREENSPAN SAID JUNE 30TH ON WALL STREET TODAY:

Q: Will fiscal policy move the needle on economic growth, do you think?

Alan Greenspan: If we will get it, is the question. But, uh, you can’t get growth going so long as entitlement expansion is anywhere near where it’s been recently. It’s eating up the sources of investment and the sources of growth and you can’t have it both ways. You can’t cannot fund all of the entitlements everybody wants and expect that you’re going to get out of that a GDP of three percent or more at an annual rate. The arithmetic just doesn’t work.

Q: He he he. Yeah, you’re right and that’s why they are actually trying to slow down the growth of Medicaid involved in this bill right now.

If Greenspan and Yellen were to make all of their decisions on the single criterion, “Will it be good for Jews?,” they could not come up with a more satisfactory solution than dumping securitized-loans from the Fed portfolio and insisting upon further austerity (cuts to entitlements) — for benefiting their tribe and for deepening the debt and stagnation of all the rest of us.

This goes to my FB page and to about two dozen friends by email. What happens to it afterwards is up to you. I never write for payment, only as a citizen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“DEFLATION IS THE PRINCIPLE MEANS BY WHICH BANKERS INCREASE THEIR WEALTH”

To the best of my knowledge, no one has ever said this before — so pay
attention, because it gives you the full picture of how the money power is
capturing possession of all the world. Here it is. I have no way of
spreading the word. — Dick Eastman
Yakima, Washington July 15, 2017
——————————————————-
a theoretical breakthrough in economics that the common man must learn about
and do something about

by Dick Eastman

We always thought that bankers add to their wealth by the interest they earn
on their loans. We knew they created a deposits for us in exchange for our
obligation to pay back to them afterwards the amount of that loan, plus
interest. Such “lending,” we all understand, is where the economy gets its
money supply. The new deposit gives the economy new purchasing power and
there is that much more money in the economy for people to bid for goods and
services in the market economy. The subsequent payments — “debt servicing”
of course then reduces the amount of purchasing power; the principal goes
back to the bank as a collected receivable, canceling out the liability
created for the bank when they created the deposit for the borrower. BUT
WHAT OF THE INTEREST? Certainly it is the bankers’ primary source of
income, but, and here is the breakthrough discovery, the interest earned is
not the primary way the biggest bankers increase their wealth. Their income
is interest, but their mainstay and reliance is upon, keeping those interest
earnings from returning to the real economy, because when the amount of the
deposit is returned to the banks plus the compound interest — the result on
the entire economy is severe deflation — and when there is deflation, all
of the bonds and idle cash balances (unspent interest earnings) increase in
value — because when there is less money in the economy everything is
cheaper — residential properties forced on the market by homebuyer default,
businesses forced on the market because of fall in consumer demand, public
utilities forced on the market because tax revenues of government are lower
than planned — all due to money destroyed by repayment of principal plus
interest earnings kept from returning to circulation by bankers who gain in
wealth, not from interest earned on their loans, but from deflation caused
by withholding the interest we debtors have paid on loans. The bankers,
don’t want to earn interest, they want to take over the real property —
land and other assets, that working people have created and developed. Do
the bankers really play this game, of get rich through deflation which they
cause by not returning interest to the economy as consumers and investors?
Yes. But what about periods of inflation, when bankers provide easy money
for an economic boom? Yes, bankers do sometimes give the people easy
money — inflation — but those times play a part in the
wealth-by-deflation-windfall. Inflation merely rewinds the machine for
another round of wealth-by-deflation.

The business cycle is caused by this game being played.

1. Easy money to encourage production. But as times are good, everyone
wants to borrow money and the banks choose to increase interest rates —
saying they do so because of inflation — but really they do so because they
need those higher rates to end the boom when they want the boom ended.
Note: If they were really charging competitive interest rates, interest
rates would be lower in a boom because the risk of business failure by the
borrower or job loss or insufficient tax revenue is so much smaller.

2. The banks call in loans and stop issuing loans when they want the
inflationary boom to turn to deflationary hard times — less loans, harder
to get loans, businesses fail or downsize, letting go employees or cutting
wages or hours — less money means fewer sales — and that means budgets are
busted and there are defaults and foreclosures and bankruptcies — and that
is good for the bankers sitting on their unspent interest earnings —
because all of the foreclosed housing units, bankrupted and distressed
businesses and distress sale public utilities come on the market and are
bought up cheap. And when they have harvested with deflation what they
sowed with easy money, they are ready to rewind their mechanism again with
another period of easy money.

The economist Irving Fisher rightly expounded his debt-deflation theory of
economic depressions, but he could not see how the depression got started.
Now you know. It is a game of wealth making through deflation harvesting of
an economy previously built by a boom.

One more feature of the game of wealth through deflation that the big
bankers’ play. How do they hide the monetary contraction so that their game
is not too obvious? By keeping the idle interest income either in domestic
bank deposits — as excess reserves — or held in paper currency — their
held-back money is still counted as part of the M1 Money Supply (cash held
by the public plus deposits) — so it not recognized as lost to the domestic
economy. But since the holders of these balances never transact investment
or consumption purchases with them or re-lend them, the funds are never
transferred and so while they are “money supply” their velocity of
circulation is effectively zero and so they contribute nothing to national
purchases and may as well not exist as far as the domestic real economy is
concerned. But economists don’t measure velocity directly, and so this fact
is unnoticed and not taken into account when wondering where the economic
stagnation in the real economy is coming from.

And that is my theory in its first exposition. I know it is right.

I hope you will share it with others. I hope I live to write a clearer and
more thorough exposition — but I tell you all of the elements are here.
Study it. Think about it. Test it against current economic thinking. You
will see I am right. It will be obvious to you.

Sincerely,

Dick Eastman
Yakima, Washington

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Six ways American economics, in government, university, think tank and media is all one big lie.

American economics, in government, university, think tank and media is one seamless lie serving the money power. For example:

1. They say government is printing money which causes inflation, but there is no such greenback money any more. All of our dollars are but federal reserve notes given out if and only if a bank deposit (loan created money) is extinguished from the account of the man making the withdrawal. Such cash very quickly finds itself being reverting back to deposit money as soon as a retailer takes his excess revenue cash to a bank for depositing.

2. They call every price index increase “inflation” when much of it these days is caused by monetary deflation in the real (goods and services) ecnomy and by monopoly power of corporations and landowner rent capture.

3. The respond to of what they call inflation with austerity, with war on household consumption and wages — keeping “money” tight.

4. Only it isn’t money — it is credit — it is bank deposit every dollar quantity of which is co-created with a debt obligation of that amount (principal) plus what is often a much larger amount (compound interest to be paid). True money, which is permanent, and not co-created with even greater anti-money, and can be provided by government to the people for next to nothing (from “thin air,” ex nihilo, by fiat of the political sovereign which should be the People through their elected representatives who truly serves their constituents common interests. But instead the entire money supply is loaned and the people kept on tight money rations.

5. They say interest “rates are low,” and “too low”, but in fact the cost of borrowing in terms of the purchasing power demanded of the co-created debt over the purchasing power gotten at the start. This is because what is reported is the present nominal interest rate — the declared percent of compound interest to be paid — which leaves out two important components, two sources of greater burden — a) deflation’s effect on dollar purchasing power and b) business and income risk in a deflationary economy. When deflation and added business risk in a deflationary economic environment are taken into account, and their “payment” added to nominal interest rates stipulated in the loan contract, the real interest rate is very high. Perhaps 20 percent or more — no one is keeping track of this phenomenon, at least non-secret world of economics. Econometricians don’t exist to cater to the needs of populists and the common man.

6. Economists say that in the market system the consumer is sovereign, when in fact it is the financial sector that today is sovereign over the economy and, in fact and from that, over the entire society. People are debt slaves — more deficit-financing is being done even by consumers than with deposit transfer. A credit card allows people to spend no and incurr the bigger future debt burden without even pausing to write a new loan contract. Consumer debt is in the trillions. And the consumers tax burden goes to paying interest and to war — and what is war? War and weapons-systems build-ups are but the preferred expenditure of the sovereign financiers who leand the money for war at compound interest and whose corporations cater those wars receving the proceeds from the loans. This is so much easier and so much more lucrative for big finance, than trying to find “better mousetraps” or new household appliances to sell the the fickle housewife under a system of consumer sovereignty. And so they lie and they start their wars covertly with false-flag mass murder to get the richest country to take on the countries where the religion forbids usury and seeks to live without a Rothschild Central Reserve Bank.

One could go on with this, but respecting the principle that, in writing, less is more, I will stop here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MY SHORT BUT THOROUGH AND ACCURATE HISTORY OF THE WORST DEEDS OF THE LAST FOUR FEDERAL RESERVE CHAIRMEN AND FEDERAL RESERVE SYSTEM DURING EACH OF THEIR TENURES.

MY SHORT BUT THOROUGH AND WHOLLY ACCURATE HISTORY OF THE BAD DEEDS OF THE LAST FOUR FEDERAL RESERVE CHAIRMEN AND FEDERAL RESERVE SYSTEM DURING EACH OF THEIR TENURES. — Dick Eastman February 19,2017

Let’s take them one by one — and on the way you will learn all the tricks of Central Bank theft from the real domestic economy of nations with all-borrowed money supplies and monetary authorities who serve the moneyed interests at the expenses of everyone else.

I. Janet Yellen (Fed Chair 2014-present) In the midst of the present real economy’s deflationary depression, she is increasing the Fed’s discount rate for lending to banks making it more expensive and risky to lend near the limit the reserve requirement permits — final effects fewer loans outstanding (less money in consumers’ hands) and a bigger “outflow” of interest payments to banks which is pure deflation since during deflation, those collecting interest gain from not spending or lending the interest because just sitting idle their bonds and idle money deposits in deflation gain in purchasing power, giving them a windfall as the prices of things they buy (homes put on the market for rental properties, bankrupt businesses, privatized public lands and utilities going on the market.) Yellen and her colleagues are determined to prevent a new president from “making American great again” by further restricting consumer purchasing power through deflation, through tight bank lending of national money supply.

II. Ben Bernanke (Fed Chair 2006 – 2014): This Fed Chairman also served the bond holders and cash balance holders of the world by creating deflation — to the point of letting the M1 money supply (our checking deposits and dollar bills in the public’s hands) actually shrink in quarters prior to the 2008 default crisis which was caused by that shrinkage of buying power, hiring power, tax paying power and, especially, mortgage-paying power of households, businesses and government. He did all of this deflationary damage — but he talked a good talk — about helicopter money being needed — but his strategy and Fed Policy to remedy the deflation crisis

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Items: 1) Five Coming Gold Scams 2) The Devil’s Economic System 3) etc.

Items January 28, 2017

1)

Here are five future scams involving gold and the order in which they will occur unless we escape them by “going populist” and unifying to provide ourselves with national money distributed free to everyone as a basic public utility necessary to operate our market economy.

By Dick Eastman

So they have convinced you to buy gold in this deflation generated middle-class depression, have they? Don’t you know they sell their gold to you because they know the deflation is not going to end because the Money Power is making gigantic gains in wealth from deflation, because they hold the dollars and the bonds that pay in dollars and deflation adds to the purchasing power of each dollar they hold and are owed. But that is not the whole story.

Another reason they convince the impoverished middle class to buy their gold is the recent discoveries of large deposits of gold in locations around the world, including western Washington State. Environmental regulations, in the latter case, prevent the gold from being extracted, but this excuse is spurious because the United States would gain the wealth for exceptional improvements of environmental quality if mining and selling of this gold was accomplished — but first gold must be dumped on the people — by convincing falsely them that dollar hyperinflation is around the corner. A further thought — monetization of gold will increase the value of gold — that is also being held off — not so much because it is a very bad thing for the people, but because monetization would force the revision of those environmental laws holding back the supply of gold. Assuming Rothschild is controlling events there will first be 1st) Rothschild selling gold to the people at current prices, 2nd) then changing or suspending regulations to allow the new unworked rich gold lands to be mined, gold lands which they are are forcing common people to sell to them in this middle class depression, 3rd) then with gold worth so little they will buy back the gold they sold to us paying for it with far less money than they sold it for during the false hyperinflation scare; 5th) gold will be monetized making all production and everyone’s standard of living contingent upon what Rothschild does with gold. Central banks are no longer necessary because Rothschild and the gold system makes the most powerful and perfect “central bank” of all. MAY I RECOMMEND THAT YOU THROW OUT YOUR LIBERTARIAN IDEAS ABOUT HOW GREAT GOLD AND A GOLD-BACKED MONEY SUPPLY IS AND FOCUS INSTEAD ON HOW YOU CAN GET A NATIONAL CURRENCY THAT WE CAN HAVE AT NO COST (DEBT-FREE) SO WE CAN GET ON WITH A LIFE OF HAPPILY INVENTING, PRODUCING, IMPROVING AND INCREASING GOOD THINGS FOR EACH OTHER IN THIS LIFE.

Dick Eastman
Yakima, Washington

2)

We hear and participate in endless talk about Shylock Mafia, Communists, Illuminati, CIA, Mossad, and this and that Organized Crime figure being the source of our national troubles, but who studies the “devil’s devices” with a mind to defeat them?

The greatest device arrayed against us the private monopoly control of purchasing power tokens and their lending. A nation can have the best people, the greatest resources, institutions and technology but if their is not enough money to put each other to work building our country then our businesses fail, so that our wonderful undertakings in the mutually beneficial human economy is halted to the detriment of nearly everyone.

The economy has been rigged so that all of our purchasing power is money created by private money lenders.

There is nothing wrong with the money that the lenders create and put at the disposal of borrowers. That money is bank deposit, which once created can go on being transferred from one person’s bank account to another — a perfect money that works very well and with which there is absolutely no problem.

But if the bank deposits created by loans are good money, what then is the problem?

The problem is that each deposit dollar of our all loan-created money supply was co-created with a debt obligation put upon the borrower to return to the lender subsequently the full amount of the loan (principal) plus compound interest. And here is the greatest of the devils’ devices.

The borrower gets the loan and buys the home or pays for the production materials and worker hours he needs producing some good or service for consumers from which he expects handsome compensation. The deposit money created by the loan is quickly transferred to other people and continues to be transferred for the good of society. But then starts the monthly payments on the debt, month after month — until the amount of loan deposit drained away from circulation equals the amount of loan deposit but the draining of purchasing power keeps on going because both principal and interest have not yet been paid.

Soon more purchasing power has been “paid back” (drained away) to the lender than was contributed by the original loan.

The original loan added to the total purchasing power of the domestic real economy and so was a very good thing. But the payments of principal plus interest are a relentless drain, taking back the purchasing power given and then taking even more.

In other words, each instance of creation of new deposit money by a loan and the subsequent payments back to the lender of principal plus interest — starts with inflation stimulus to human productive activity, then the money added is slowly subtracted from until reflation turns to deflation and there ends up even more money drained out of our economy than was originally put in.

This end result of every instance of get-the-loan-and-then-start-losing-the-principal-and-interest is that all of us end up with more debt than money existing to pay the debt. That is why there is so much default and bankruptcy and so much transfer of the wealth of the producing people to the idle lender. And what is the fix that the devil offers us?

The devil’s solution is to take out more loans, that is if you are still credit worthy — that is if you still have collateral to pledge — equity in your house, the factory or other business you have built up.

And that devil’s solution of borrowing more money to fix the harm done by deflation that was caused by borrowing our money supply applies to governments too. When the nation is in a deflationary depression from interest drain, the solution offered by the devil is government spending, or rather deficit-financed goverment spending. The President and Congress that borrow and spend up front become heroes — the president and Congress who inherit the debt are stuck with either allowing deflation to cut into our standard of living in public goods and services — called austerity and, sometimes, sequestration — which squeezes more “savings” from government so that the big lenders are willing to continue lending.

Having seen the devil’s device — people ignore it, because they can’t imagine any other system than the system they were born into. They accept it all as God ordained, as the mechanism of the best of all possible worlds, as the wonderful free enterprise system — except that the system actually is none of those things. The all-loaned national money supply is a curse and not a blessing (as Alexander Hamilton called it) and it is not inescapable.

All that is needed to end the all-borrowed money supply is that people understand what has already been said above and that they find a simple alternative that they can easily understand, that solves the problem and that is easy to set up, transition to and operate.

So what is the simple and easy to effect answer?

The answer is national money that is simply decreed into existance by government with no debt being co-created with it. In two words the solution is permanent money.

Permanent money is very simple. In the USA Congress would create a money unit — name it what you will — how about the dollar? Congress then declares this dollar to be legal tender, legal for all debts including taxes. That makes it money. People will us it to buy and hire immediately with no more having to be done. The goverment creates this money at no cost. Out of “thin air”.

And since it costs nothing — the government can make it without becoming further in debt to international lenders — the government can distribute this new money supply directly to the people so they can spend it into circulation themselves. More money is added without adding more (and greater) debt obligation on anyone, without paying tribute to the devils who contribute nothing for the interest they are now getting on the money supply their loans are now creating.

When the government provides such Permanent Money — in the US we call this kind of money “greenbacks” versus money that is created by a loan or a deposit of newly mined gold or gold from Rothschild vaults loaned by Rothschild etc.

When the money supply comes free and clear to households so that the consumer can spend his new-money dividend into circulation with no one being burdened with even a penny of extra debt – then the country will be free from the biggest problem deviling it. Businesses will not have big debt burdens so they will be able to keep what they earn — so they can expand or do research with their earnings.

Right now every prices you pay for goods and services or in taxes — 40 percent of that price is because of interest burden that need not be there is we change from the all-borrowed money supply to the government created permanent money supply that is made to originate in the hands of the consumer.

To defeat the devil, know his devices and devise an alternative to it.

Dick Eastman
Yakima, Washington

I have the above articles up on wordpress: https://eastmanclann.wordpress.com/2017/01/28/dick-eastman-here-are-five-future-scams-involving-gold-and-the-order-in-which-they-will-come-unless-we-go-populist-and-opt-for-national-money-provided-free-as-a-public-utility/

And linked to this tweet: https://twitter.com/oldickeastman/status/825431490334830592

3)

https://vimeo.com/201223647
To hear reading of The Bankers’ Conspiracy by Arthur Kitson

https://www.infogristle.com/arthur-kitson/index.php
Or read it youself.

4)

Also the five forgotten financial scams connected to the American Civil War and how the set the course of the nation for decline of the people and the rise of the Moneyed Oligarchy.

https://vimeo.com/199275335 Read by Dick Eastman

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Corporations became destined to take over all government when the British House of Lords failed to convict Warren Hastings for the crimes he committed for the East India Company.

At what point to the multi-national corporation take over parliament?

The Bank-of-England/East-India-Company/Rothschild system. Know its history.
The subject merits careful attention.

The current horror that obtains in Iraq and Syria and Libya and Afghanistan are only the latest variations of what began in the 18th century in India. I had no understanding at all of what imperialism really is — it corrupting influence the the perpetrator as well as the victim state — until I found Burke’s impeachment of Warren Hastings. I knew there was no chance I could get people to read it — so I made this recording — a forbidding 5 hour speech — but the message is worth amore than hundred hours of valuable time to the man who wants to bring us out of the present hell and into a better world.

HOW DOES ONE MAKE THE CASE AGAINST MULTI-NATIONAL CORPORATIONS AND THE DEPRAVED NATIONAL ELITES THAT HAVE BEEN CORRUPTED BY THEM? EDMOND BURKE MAKES THE CASE WITH POWER THAT NO ONE ALIVE TODAY IS CAPABLE OF MAKING. Listen to this and you will understand Rothschild, Halliburton, Goldman-Sachs, Senators like John McCain, weasels like David Cameron, Bush, Clinton and Obama and Trump as well. IF THERE IS ONE DOCUMENT THAT HAS BEEN WITHHELD FROM THE POLITICAL DISCUSSIONS OF THE COMMON MAN THIS IS IT. NEITHER THE BRITISH ARISTOCRACY NOR THE AMERICAN RULING CLASS CAN STAND THE BRIGHT LIGHT OF POLITICAL AND ECONOMIC TRUTH THIS SPEECH PROJECTS. I am talking about the complete speech of Edmund Burke called “The Impeachment of Warren Hastings” — Dick Eastman

Reading of Edmund Burke’s imnpeachment of Warren Hastings 5 hrs. by Dick Eastman

Text here.

THE IMPEACHMENT OF WARREN HASTINGS — A READING OF THE SPEECH PRESENTED TO THE HOUSE OF LORDS BY ENDMUND BURKE FOR THE HOUSE OF COMMONS

The greatest moral and political battle for good government and the rule of law was led by two Irishmen in the British Parliament over the great crimes of the the East India Company — the first and most terrible of all multinational corporations. Evil won. Edmond Burke and Charles James Fox in the House of Commons made the perfect case against the Company and its governor general and their crimes against humanity committed in India. But a third of the membership of the House of Lords died during the trial and only 23 Lords were permitted to render a judgement in the case. To the ever lasting disgrace of Parliament and Crown the Lords succumbed to intimidation probably augmented by murder of those of higher principle and found Warren Hastings innocent on all counts. Today the Biritsh aristocracy continues with the poison of evil it never contolled — with the crimes of the Opium Wars, the crushing of the taiping Christian Republic in China (with as many dead as were killed in World War One), the world wars for corporate profit and the treachery and atrocity of the September 11, 2001 false-flag attacks and the great bloody war against innocent Islam that the deception provoked. Edmund Burke contended for justice, truth and compassion against corruption and every intelligent person of good will who opposes the continuation of the very same evil into the 21st century needs to know how good men argued the case for right — because the case needs to be reopened and brought up to date, yet again for the sake of suffering mankind.

Posted in Uncategorized | Leave a comment